Cán Bộ Đại Sứ Quán

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI NIU DI-LÂN

Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Điện thoại: (64 – 4) 473 5 912

Fax: (64 – 4) 473 5913

Email: embassyvn.nz@gmail.com

 

Đại sứ quán:

1. Ông Tạ Văn Thông, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền;

2. Ông Nguyễn Trường Ngọc, Tham tán;

3.  Vũ Thị Quyên, Bí thư thứ nhất;

Địa chỉ:         Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Hòm thư:      PO Box 8042, Wellington

Điện thoại:    +64-4-4735912

Điện thoại trong trường hợp khẩn, ngày lễ, ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính:

+64-21-898-814

Fax:               +64-4-4735913

Email:           embassyvn.nz@gmail.com

 

Bộ phận Thương  vụ:

1. Bà Nguyễn Kim Phượng, Tham tán Thương mại

2. Ông Nguyễn Văn Canh, Bí thư thứ ba

Địa chỉ:         90-92 Dixon Street, Wellington 6011

Hòm thư:      PO Box 11095, Manners Street, Wellington 6142

Điện thoại:    +64-4-8033775

Fax:               +64-4-8033777

Email:           nz@moit.gov.vn

Website:      http://www.moit.gov.vn

Email:           nz@moit.gov.vn